Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – prace nad poprawkami

09.10.2014

Dziś kolejny ważny etap prac nad Ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym w Senacie – w Komisjach Ustawodawczej oraz Budżetu i Finansów Publicznych nad zgłoszonymi wczoraj podczas Posiedzenia Plenarnego poprawkami.

 

odwrócona hipoteka dalsze prace w sejmieZgłaszając je Senatorowie mieli na względzie przede wszystkim zabezpieczenie interesów przyszłych kredytobiorców.

 

Na wstępie Senator Zientarski wycofał kompleks poprawek związanych z koniecznością notarialne 4, 17, 22, 30 weryfikacja umów przez powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz w związku z tym wycofano również poprawkę 19.

 

Potem rozpatrzono wniosek o odrzucenie Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym po przekazaniu stanowiska Ministerstwa Finansów – o odrzucenie wniosku.

Głosowanie:

 • za – 6,
 • przeciw – 12,
 • wstrzymujące się – 2.

Potem nastąpiło rozpatrywanie poprawek.

Szeroko dyskutowano poprawkę 15 o weryfikację projektów umów przez Rzecznika Praw Konsumenta. Ministerstwo Finansów nie poparło jej.

Głosowanie:

 • za – 7,
 • przeciw – 8,
 • wstrzymało się -4.

Poprawki wcześniej wycofane zostały podtrzymane.

Potem zajęto się blokiem poprawek – poprawkami 1, 10, 20 dotyczące katalogu kosztów – nie popierało ich Ministerstwo Finansów.

Głosowanie:

 • za – 6,
 • przeciw – 5,
 • wstrzymało się – 8.

Poprawka 2 – zgłoszona podczas poprzednich prac komisji senackich, była pozytywna opinia MF.

Głosowanie:

 • za – 13,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymała się – 3.

Poprawka 3 modyfikująca definicję odwróconego kredytu hipotecznego – została wycofana.

Poprawka 4, 17, 22, 30, by umowa była zawierana w formie aktu notarialnego oraz odnośnie osoby do kontaktu. Ministerstwo Finansów nie popierało jej.

Głosowanie:

 • za – 10,
 • przeciw – 4,
 • wstrzymało się – 4.

Poprawka 6, 28 ubezpieczenie, by uwzględnić  tylko budynku a nie całej nieruchomości – Ministerstwo Finansów nie poparło jej.

Głosowanie:

 • za – 4,
 • przeciw – 6,
 • wstrzymujące – 8.

Poprawka 7 odnośnie wyznaczenia pułapu kwot nie więcej niż 6% rynkowej wartości, 2% rynkowej wartości nieruchomości, której Ministerstwo nie popierało.

Głosowanie:

 • za – 4,
 • przeciw – 10,
 • wstrzymujące – 5.

Poprawka 8 o charakterze redakcyjnym, miała poparcie Ministerstwa Finansów.

Głosowanie:

 • za – 16,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymujące się – 3.

Poprawka 9 o to, by wydłużyć czas dostarczenia formularza informacyjnego do 14 dni – zyskała poparcie MF.

Głosowanie:

 • za – 13,
 • przeciw – 1,
 • wstrzymujących się – 4.

Poprawka 11 podkreślenie, że wskazane w formularzu informacyjnym kwoty mogą mieć charakter szacunkowy – popiera ją Ministerstwo.

Głosowanie:

 • za – 14,
 • przeciw – 1,
 • wstrzymujące – 5.

Poprawka 12 – by formularz informacyjny ma sprzyjać zrozumieniu warunków przez kredytobiorcę, a nie tylko prawidłowego zapoznanie się z nią – Ministerstwo było przeciwne.

Głosowanie:

 • za – 0,
 • przeciw – 14,
 • wstrzymujące – 4.

Poprawka 16 wprowadza obowiązek poinformowania 7 dni przed podpisaniem umowy o ujawnieniem osób uprawnionych do dziedziczenia i poinformowania osób wspólnie zamieszkujących z kredytobiorcą o zawarciu umowy kredytu, Ministerstwo nie popierało jej.

Głosowanie:

 • za – 6,
 • przeciw – 3,
 • wstrzymujące – 9.

Poprawka 21 – wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy z 30 dni na 3 miesiące – Ministerstwo przeciw.

Głosowanie:

 • za – 3,
 • przeciw – 5,
 • wstrzymujące się – 9.

Poprawka 24 – mówiąca, że kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyłączeniem słów „lub ich części” – rząd przeciwny tej poprawce.

Głosowanie:

 • za – 2,
 • przeciw – 11,
 • wstrzymało się – 5.

Poprawka 26 – wyeliminowanie przepisu zwrotu 10 części kosztów. – MF przeciwne poprawce.

Głosowanie:

 • za – 6
 • przeciw – 8,
 • wstrzymało się – 5.

Poprawka 27 utrzymuje ten w/w przepis i umożliwia dochodzenie od banku 50% odsetek – rząd przeciwny poprawce.

Głosowanie:

 • za – 1,
 • przeciw – 10,
 • wstrzymujących się – 7.

Poprawka 29 – wyeliminowanie części przepisu, że bank ma prawo do zaspokojenia roszczenia wyłącznie z budynku lub nieruchomości, Ministerstwo Finansów przeciwne.

Głosowanie:

 • za – 0
 • przeciw – 18
 • wstrzymujące się – 1.

Poprawka 31 wcześniej przyjęta przez komisje z poparciem Ministerstwa Finansów.

Głosowanie:

 • za – 14,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymujące się – 5.

Poprawka 32, 33 doprecyzowujące przepisy, mają poparcie MF.

Głosowanie:

 • za – 15,
 • przeciw – 0,
 • wstrzymujące się  – 4.

Poprawka 34, 35 – przenoszą normę z Ustawy o notariacie do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ministerstwo przeciwne, ostatecznie wycofana.

Poprawka 13 – eliminuje obowiązek wykazywania historii kredytowej przez kredytobiorcę, z autoporawką, rząd przeciw.

Głosowanie:

 • za – 3,
 • przeciw – 9,
 • wstrzymujące się – 6.

Poprawka 14 – by bank nie mógł domagać się od kredytobiorcy informacji niekoniecznych, rząd przeciw.

Głosowanie:

 • za – 1,
 • przeciw – 11,
 • wstrzymują – 7.

Tym samym przegłosowano wszystkie poprawki. Wyznaczono senatora sprawozdawcę – przewodniczącego dzisiejszego posiedzenia.

Ministerstwo wniosło o doprecyzowania przepisu o wypowiedzeniu umowy przez bank w momencie winy umyślnej kredytobiorcy, niemniej nie mogło być już to uwzględnione.

Po czym zamknięto posiedzenie.