Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka – posiedzenie podkomisji stałej ds instytucji finansowych

25.06.2014

Rządowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym niezwłocznie po skierowaniu do Komisji Finansów Publicznych 24 czerwca 2014r. tego samego dnia w godzinach wieczornych został poddany do dyskusji ogólnej w Podkomisji Stałej ds instytucji finansowych, która miała zdecydować, o losach dalszych prac nad odwróconą hipoteką.

 

odwrócony kredyt hipoteczny rząd i posłowie razemChociaż przyzwyczailiśmy się do zastojów i komplikacji w procedowaniu Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, tym razem wszystko przebiegło zgodnie z planem, bez nieprzewidzianych komplikacji, w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

Obradująca pod przewodnictwem poseł Krystyny Skowrońskiej Podkomisja Komisji Finansów Publicznych, rozpatrzyła wniosek o podjęcie uchwały w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu o wspólnym rozpatrzeniu ustaw: Rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392) oraz Poselskiego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 1442). Przyjęto ją bardzo przychylnie.

 

Takie wspólne prace mają głęboki sens i mocne osadzenie prawne bowiem zgodnie w/w artykułem regulaminu Sejmu, w przypadku skierowania do komisji projektów połączonych tematycznie i rozpatrywanych w tym samym postępowaniu Komisja może podjąć uchwałę o ich wspólnym rozpatrzeniu. W rezultacie Komisja  sporządza wspólne sprawozdanie o tych projektach, co znacznie ułatwia i przyspiesza prace.

 

Bardzo ważne było tu konstruktywne stanowisko Poseł Anny Bańkowskiej, obecnie odpowiedzialnej za Poselski projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, która podkreśliła, że intencją SLD było zmobilizowanie do procedowania łącznie regulacji dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego oraz rent dożywotnich, a nie powielanie projektu rządowego, przy czym zmiany kodeksu powinny zostać zainicjowane przez Rząd. „Sądziłam, że rząd przedstawi kompatybilne rozwiązania (dotyczące świadczeń na prawach dożywocia – przyp. aut.). Niestety tak się nie stało.”- dodała.

 

Przedstawicielka SLD wyrażając swoje stanowisko odnośnie zaistniałej sytuacji, stwierdziła, że pomiędzy tymi dwoma dokumentami – poselskim i rządowym brak jest większych różnic: „intencja ta sama, wiele sformułowań zupełnie tożsamych lub bardzo typopodobnych, różnią się niektóre kwestie kolejnością zdarzeń i siłą rzeczy szykiem w zdaniu”.

 

Odwrócona hipoteka – SLD miał wnioski

 

Poseł Anna Bańkowska  zgłosiła w swojej wypowiedzi jeszcze dwa istotne wnioski.

 

Pierwszy wniosek, dotyczył zaproszenia na następne posiedzenie Komisji Ministerstwa Gospodarki, by wyjaśnić „co legło u podstaw, że rząd zapowiadając szerokie regulacji prawne, ograniczył się tylko do jednego produktu” (odwróconego kredytu hipotecznego, pomijając renty dożywotnie – przyp. aut).

 

Wniosek drugi złożyła ona w związku z tym, że  kiedy projekt rządowy zostanie zapewne uznany jako wiodący (zwyczajowo tak to się zwykle odbywa), by na następne posiedzenie Biuro Legislacyjne przygotowało zestawienie istotnych różnic między jednym a drugim projektem z zaznaczeniem treści artykułów, to by w fundamentalny sposób ułatwiło pracę Posłom. „Dawniej tak było, że się na przykład do projektu wiodącego kursywą wpisywało to, co ten drugi projekt sobie życzy.”

 

Podsumowując swoją wypowiedź, jeszcze raz podkreśliła: „Nie widzę żadnych istotnych różnic między naszymi projektami, ale żeby móc skonsumować jedne i drugie treści to taka praca Biura Legislacyjnego byłaby bardzo przydatna.”

 

Wnioski te zostały przez Komisję przyjęte, ale „wyłapanie” wszystkich różnic zdaniem przedstawiciela Biura Legislacyjnego jeśli nie niemożliwe, to bardzo trudne, stąd można sporządzić jedynie porównanie podobne do dokumentu przedstawionego przez Związek Banków Polskich.

Odwrócony kredyt hipoteczny – Ministerstwo Finansów wyjaśniło

 

Jako komentarz do stanowiska SLD pojawiło się bardzo ważne stanowisko Ministerstwa Finansów jako autora projektu rządowego. Pani Agnieszka Wachnicka na wstępie wyjaśniła, że prace nad uregulowaniem kwestii związanych z rentami dożywotnimi trwają, jednak w procesie legislacyjnym pierwsze były prace nad odwróconym kredycie hipotecznym.

 

Dopiero później już na Posiedzeniu Rady Ministrów, pojawił się wniosek by kwestię rent dożywotnich też uregulować. „Początkowo był taki pomysł, żeby to wszystko znalazło się w  jednym projekcie, natomiast ze względu na skomplikowany charakter tej materii jak się okazało, dotyczącej rent dożywotnich, ostatecznie ten projekt rozdzielono.”

 

Ustosunkowując się do obu dziś procedowanych projektów – rządowego i poselskiego o odwróconym kredycie hipotecznym, podkreśliła ona, że jako takich różnic merytorycznych w nich nie ma bo projekt poselski pokrywa się z treścią  założeń do Projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów przyjętego  17 października 2011r. „Na bazie tych założeń został przygotowany projekt rządowy, który merytorycznie absolutnie nie odbiega od treści przyjętych założeń, natomiast są różnice legislacyjne”.

 

Miała też miejsce dyskusja ogólna, w której zabrały głos środowiska biorące udział w pracach nad  Założeniami do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym autorstwa Ministerstwa Finansów, w której pojawiła się propozycja, by porównanie obu projektów nastąpiło w resortach Finansów i Gospodarki a nie w Biurze Legislacyjnym.

 

Na zakończenie projekt rządowy o odwróconym kredycie hipotecznym jednogłośnie przyjęto jako wiodący i ustalono, że nad przedstawieniem różnic między projektem rządowym i poselskim ma przygotować Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem różnic merytorycznych. Uzgodniono także, że prace będą odbywać się szybko i bez zbędnej zwłoki.

 

Uzupełniając całość, dodajemy, że regulacje dotyczące rent dożywotnich mają w najbliższym czasie trafić do uzgodnień międzyresortowych.