Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka po pracach na 78. Posiedzeniu Sejmu c.d.

24.10.2014

Relacjonujemy dalsze prace Sejmu nad Uchwałą w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druki nr 2811 i 2821) – przedstawiając szczegółowy przebieg głosowań nad Sprawozdaniem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

odwrócona hipoteka sejm głosowanie nad uchwałą

Po dyskusji nad w/w Sprawozdaniem następnego dnia przystąpiono do głosowań na Posiedzeniu Plenarnym nad poszczególnymi poprawkami proponowanymi w uchwale przez Senat, częściowo aprobowanymi przez Posłów – nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu*.

W poprawce 1. do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat zaproponował nową definicję pojęcia „inne koszty”. Z poprawką tą łączyły się poprawki 6. i 9. Nad tymi poprawkami głosowano łącznie.  Komisja wnosiła o odrzucenie tych poprawek.

Głosowanie:

Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213.

 • za 254 posłów,
 • przeciw – 169,
 • wstrzymało się – 2.

Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

W poprawce 2. do art. 3 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat zaproponował zmianę o charakterze legislacyjnym. Komisja wnosiła o przyjęcie tej poprawki.

Głosowanie:

Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna – 211.

 • za – 2,
 • przeciw – 303,
 • wstrzymało się – 115.

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

W poprawce 3. do art. 5 ust. 1 i 2 o odwróconym kredycie hipotecznym Senat zaproponował zmiany o charakterze legislacyjnym. Komisja wnosiła o odrzucenie poprawki.

Głosowanie:

Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 216.

 • za – 281,
 • przeciw – 11,
 • wstrzymało się– 138.

Sejm tę poprawkę Senatu odrzucił.

W poprawce 4. do art. 7 ust. 2 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat zaproponował zmianę redakcyjną. Komisja wnosiła o przyjęcie tej poprawki.

Głosowanie:

Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 216.

 • za – 2,
 • przeciw – 427,
 • wstrzymało się – 1.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.

W poprawce 5. do art. 8 ust. 1 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat proponował zmianę terminu, o którym mowa w tym przepisie, a także możliwość jego skrócenia na żądanie kredytobiorcy. Komisja wnosiła o przyjęcie tej poprawki.

Głosowanie:

Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna – 214.

 • za – 0,
 • przeciw – 427
 • wstrzymało się – 0.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm przyjął poprawkę Senatu.

W poprawce 7. do art. 8 ust. 3 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat proponował, aby kwoty, o których mowa w tym ustępie, mogły mieć charakter szacunkowy. Komisja wnosiła o przyjęcie tej poprawki.

Głosowanie:

Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214.

 • za – 5,
 • przeciw – 421,
 • wstrzymało się – 0.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.

W poprawkach 8., 10. i 11. ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat proponował między innymi, aby umowa odwróconego kredytu hipotecznego była zawierana w formie aktu notarialnego, a odstąpienie następowało w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Nad w/w poprawkami głosowano łącznie, Komisja wnosiła o ich odrzucenie.

Przed głosowaniem nad w/w poprawkami głos zabrali:

1. Poseł Wincenty Elsner podkreślając ważność tej poprawki Senatu, z która jego zdaniem zabezpiecza starych ludzi przed agresywnością akwizytorów finansowych oraz pochopnymi decyzjami. Jednocześnie zadał Ministrowi Finansów, jak sam podkreślił „bardzo nieprzyjemne pytanie”. – W czyim interesie pan działa, rekomendując Wysokiej Izbie odrzucenie tej poprawki? Czy w interesie korporacji finansowych, którym w naturalny sposób będzie zależało na szybkiej i jak największej sprzedaży tego nowego produktu, którym jest odwrócony kredyt hipoteczny, w większości starym ludziom?

2. Poseł Gabriela Masłowska, zadając pytanie do minister finansów. – Czy pani minister zna takie rozwiązania ustawowe, żeby obniżyć koszty związane z notariuszem, jednocześnie skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw aktu notarialnego?  Jednocześnie stwierdziła: Wprowadza się w ustawie zapis, że opłata za akt notarialny nie może przekroczyć na przykład 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Takie rozwiązania są możliwe. Gdybyście państwo rzeczywiście byli zainteresowani ochroną kredytobiorców, pomyślelibyście o tego typu rozwiązaniach.

Na w/w pytania odpowiadała poseł Krystyna Skowrońska:

To jest nowe rozwiązanie w polskim ustawodawstwie. Instytucje, które będą udzielały odwróconego kredytu hipotecznego, będą nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Chciałabym się odnieść do pytań o poświadczenie aktem notarialnym zawarcia umowy kredytowej. Poświadczenie przez notariusza jest jedynie podpisem. Żadne obowiązki dotyczące objaśnienia czy konsekwencji złożenia podpisu w obecności notariusza nie zostały na notariusza nałożone. Jeżeli chodzi o obowiązek informacyjny, czyli doręczenie wszystkich dokumentów klientowi, zostało to wydłużone z 7 do 14 dni.

Zatem w tym okresie klient może zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi warunkami umowy. Uważamy, że jest to dodatkowe podrożenie tej umowy. Nie ma żadnego innego rozwiązania, które mówiłoby o obniżonej opłacie notarialnej za podpisanie tej umowy, poświadczenie podpisu. Myślę, że rozdzielamy to od rozwiązań, które funkcjonują na rynku, czyli renty dożywotniej. Nie ma tam żadnego automatycznego przeniesienia prawa własności z dniem zaciągnięcia takiego zobowiązania.

I wszelkie inne sprawy związane ze spadkobraniem – w terminie do 12 miesięcy od daty śmierci kredytobiorcy istnieje możliwość zarządzenia tym majątkiem. A zatem obowiązek informacyjny jest wydłużony.

Jeszcze jedno. Prosiliśmy – i pewno będziemy, jak w przypadku nowego produktu, starali się to zrobić – by przyjrzeć się, jak to funkcjonuje na rynku, przynajmniej po okresie jednego roku od wprowadzenia tego rozwiązania w Polsce.

Po czym nastąpiło głosowanie nad w/w poprawkami. Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215.

 • za – 232,
 • przeciw – 192,
 • wstrzymało się – 4.

Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

W poprawce 12. do art. 26 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat proponował skreślenie ust. 5. Komisja wnosiła o jej przyjęcie.

Głosowanie:

Głosowało 423 posłów. Większość bezwzględna– 212.

 • za – 1,
 • przeciw – 287,
 • wstrzymało się 135.

Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu Sejm przyjął.

W poprawce 13. do art. 27 ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym Senat proponował we wprowadzeniu do wyliczenia dodanie wyrazów „na rzecz banku”. Z poprawką tą łączy się poprawka 14, stąd głosowano nad nimi łącznie. Komisja wnosiła o ich odrzucenie.

Głosowanie:

Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna – 215.

 • za – 281,
 • przeciw – 6,
 • wstrzymało się – 142.

Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

Tym samym zakończono rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Dziękujemy Paniom i Panom Posłom, za sprawną i pełną zaangażowania pracę nad wprowadzeniem odwróconej hipoteki na polski rynek finansowy.

* Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, uważa się ją za przyjętą.