Zawsze najświeższe informacje na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Czy banki się wstydzą odwróconego kredytu hipotecznego? – o ryzyku cz.2

11.04.2019

Dziś omówimy drugi z najważniejszych argumentów, jakie podaje ekspert ze Związku Banków Polskich Bolesław Meluch odnośnie zastoju w temacie wprowadzenia na nasz rynek odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Tym argumentem jest konieczność doprecyzowanie istniejących już przepisów. W przywołanym w poprzedniej części artykule dla alebank.pl wskazuje on dość precyzyjnie przykładowe obszary wymagające dodatkowego skonkretyzowania, by zminimalizować ryzyko, którego rzekomo tak się boją banki w praktyce.

 

odwrócona hipoteka i ryzyko część 2

Dyskusją powinny być objęte kwestie dotyczące:

 

 • warunków udzielania kredytu na czas nieoznaczony, warunków wyznaczania wartości kredytu,
 • wymogów akceptacji zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego,
 • wymogów zarządzania ryzykiem związanym z długością życia kredytobiorcy,
 • zasad wyboru potencjalnych kredytobiorców,
 • warunków zabezpieczenia odwróconego kredytu hipotecznego,
 • potrzeb wprowadzania innych umów zmniejszających różne rodzaje ryzyka,
 • wymogów określenia specjalnych dla odwróconego kredytu hipotecznego warunków umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych
 • warunków zapewnienia pozyskania informacji o ustaniu okresu kredytowania,
 • warunków wyznaczania kosztów odwróconego kredytu hipotecznego i sposobu ich rozliczania,
 • wymogów szacowania ryzyka kredytowego związanego z zabezpieczeniem odwróconego kredytu hipotecznego,
 • określania praw i obowiązków kredytobiorcy, uwzględniając także wymogi ustawowe,
 • podstawy zasad rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego,
 • zasad udzielania upoważnienia do wykonywania obowiązków przez bank w imieniu kredytobiorcy,
 • dokonywania oceny warunków odstąpienia od umowy przez kredytobiorcę,
 • określania warunków wypowiedzenia umowy przez kredytobiorcę i przez bank kredytujący,
 • wprowadzenia wymogu wskazania przez kredytobiorcę spadkobierców,
 • osoby od kontaktu po śmierci kredytobiorcy,
 • warunków uznania postępowania spadkowego,
 • dookreślenia przesłanek wystąpienia do sądu o ustanowienie kuratora,
 • wypracowywania oceny zawinionych przez kredytobiorcę przyczyn istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości,
 • określenia zasad powoływania aktuariusza,
 • wskazania zasad monitorowania przez bank zobowiązań podatkowych kredytobiorcy*.

 

Zdaniem Bolesława Melucha wyjaśnienie wszystkich tych kwestii szczegółowo pomogłoby przyszłym beneficjentom zrozumieć istotę i złożoność „uwalniania wartości ekonomicznej” nieruchomości. A bankom dałoby zmniejszenie ewentualnego „ryzyka reputacyjnego”. Tyle tylko, że wszystkie te kwestie powinny być ustalane indywidualnie przez podmioty oferujące odwrócony kredyt hipoteczny, co zagwarantuje zachowanie zdrowych praw rynku.

 

Konieczność ich ujęcia precyzuje sama ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym oraz dedykowany arkusz informacyjny. Resztę ustawodawca zostawił bankom, dając tym samym możliwość dopasowywania się do realnych możliwości rynkowych i specyfiki danego podmiotu. To chyba dobrze, choć trzeba sobie zdać sprawę z tego, że bycie pionierem nie jest łatwe, niemniej zapewne będzie opłacalne.

 

*Aby niczego nie pominąć, cytat z tekstu „Odwrócony kredyt hipoteczny i ryzyko wizerunkowe banku. Mój plan emerytalny” autorstwa Bolesława Melucha, podany dla lepszej czytelności w formie wypunktowanej.