Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Słownik Zrozumieć odwróconą hipotekę, czyli… niezbędnik świadomego kredytobiorcy

W trosce o wszystkich przyszłych beneficjentów odwróconego kredytu hipotecznego, ale także innych kredytobiorców, stworzyliśmy unikalny zbiorek pojęć, których przyswojenie jest niemal niezbędne, by dobrze rozumieć to, z czym się zetkniemy w umowie o odwróconą hipotekę (lub inny rodzaj kredytu).

 

Ten swego rodzaju słownik został pomyślany tak, by mógł z niego skorzystać każdy, kto ma kłopoty z rozszyfrowaniem trudnych ekonomiczno prawnych pojęć i nie musiałnasz słownik korzystać, z często kosztownych, porad specjalistów.

 

Przedstawiamy, naszym zdaniem najistotniejsze dla kredytobiorcy hasła w porządku alfabetycznym.

 

Informujemy jednocześnie, że jeśli pojawi się zainteresowanie i potrzeba, zbiór pojęć będzie stopniowo poszerzany i aktualizowany.

 

 

 

 

 

Oto nasz Słownik

 

 • HASŁA A

 

AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI – cena ściśle określonej nieruchomości, możliwa do uzyskania w konkretnym miejscu i czasie na rynku, może się zmieniać zależnie na przykład zależnie od wieku nieruchomości

 

AKTUARIUSZ – osoba dokonująca wyceny produktu, obliczenia ryzyka i bieżącej wartości długoterminowych bądź obarczonych ryzykiem projektów finansowych, najczęściej w ubezpieczeniach lub planach emerytalnych

 

ARKUSZ INFORMACYJNY – zestawienie  koniecznych do przekazania określonej grupie osób informacji z jakiejś dziedziny, może być w formie tabeli

 • Hasła B

 

BENEFICJENT – osoba czerpiąca zyski w wyniku uczestnictwa w jakimś przedsięwzięciu, np. osoba której udzielono kredyt

 

 • Hasła C

 

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU – pełna kwota kredytu, którą w ramach umowy otrzyma kredytobiorca

 

CZYNNA WARTOŚĆ SPADKU – aktywa spadku, w formie prawa podmiotowego; w ich skład wchodzą m.in. prawo własności, roszczenie o naprawienie szkody

 

 • Hasła D

 

DANE IDENTYFIKACYJNE – informacje pozwalające rozpoznać określoną osobę, instytucję, do takich danych należą m.in. dane osobowe, adres

 

DORADCA OD ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO wg definicji Rzecznika Praw Obywatelskich – osoba odpowiednio przygotowana w zakresie doradztwa finansowego działająca bezpłatnie już na poziomie gmin, finansowana z Budżetu Państwa

 

DOŻYWOCIE – zwyczajowa nazwa renty dożywotniej na fundamencie Kodeksu Cywilnego

 

DZIEŃ OTWARCIA SPADKU – dzień śmierci osoby, która pozostawia spadek spadkobiercom

 

 • Hasła E

 

EGZEKUCJA SĄDOWA – wykonanie prawomocnej decyzji sądu lub administracji (opatrzonej wzmianką o wykonalności) wobec dłużnika na rzecz wierzyciela

 

 • Hasła F

 

FUNDUSZ HIPOTECZNY – spółka prywatna oferująca renty dożywotnie

 

 • Hasła H

 

HISTORIA KREDYTOWA – ogół danych dotyczących określonej osoby, co do jej zaangażowania wobec instytucji finansujących (np. banków), czyli czy i jakie, np. kredyty posiada, i czy je terminowo spłaca

 

 • Hasła I

 

INSTRUMENTY DŁUŻNE – inaczej obligacje i bony skarbowe

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA – podmiot finansowy oferujący usługę finansową, na przykład kredyt

 

INSTYTUCJA PARABANKOWA – instytucja finansowa bez odpowiedniej licencji i nadzoru finansowego, prowadząca działalność gospodarczą, oferująca usługi lub produkty finansowe podobne do usług bankowych

 

 • Hasła K

 

KAPITALIZACJA ODSETEK – dopisywanie odsetek do zgromadzonego kapitału

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO – organ administracji państwowej, nadzorujący rynek finansowy w Polsce (tj. m.in. rynek bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nad rynkiem kapitałowym), nadzór nad nią sprawuje Prezes Rady Ministrów

 

KOSZTY STAŁE KREDYTU – niezmienne koszty, ponoszone przez kredytodawcę w związku z udzieleniem kredytu, np. płace pracowników, koszty materiałów biurowych

 

KREDYT HIPOTECZNY – usługa bankowa, kredyt na konkretny cel wypłacany w ratach, którego zabezpieczeniem jest hipoteka oparta na prawie własności nieruchomości

 

KREDYT KONSUMENCKI kredyt regulowany ustawą, pożyczka lub kredyt w rozumieniu prawa bankowego, nie wyższe niż 255.550 PLN przy minimalnym okresie spłaty 3 miesiące

 

KREDYTOBIORCA – osoba fizyczna lub prawna otrzymująca od kredytodawcy środki pieniężne pod warunkiem ich spłaty z odsetkami w określonym terminie

 

KREDYTODAWCA – najczęściej bank udzielający kredytu (w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego w przyszłości także ubezpieczyciele)

 

KURATOR SPADKU – osoba wyznaczona przez sąd na wniosek kredytodawcy do wykonywania określonych czynności w związku z postępowaniem spadkowym w przypadku braku spadkobierców lub jeśli są sprawy sporne odnośnie odwróconego kredytu hipotecznego

 

 • Hasła L

 

LIMIT LtV – limit wysokości zmiennego wskaźnika używanego w bankowości do określenia wielkości ryzyka instytucji finansowej udzielającej kredytu hipotecznego, oblicza się go dzieląc kwotę kredytu przez wartość zabezpieczenia (np. nieruchomości)

 

LINIA KREDYTOWA – określony umową między bankiem i klientem limit do którego bez odsetek karnych może on się zadłużyć, spłata następuje z bieżących wpływów na konto bankowe

 

 • Hasła M

 

MODEL KREDYTOWY – usługa Equity Release, według Equity Release Schemas (ang.) coś na kształt odwróconego kredytu hipotecznego

 

MODEL SPRZEDAŻOWY – usługa Equity Release, według Equity Release Schemas (ang.) coś na kształt renty dożywotniej

 

 • Hasła N

 

NABYWCA osoba nabywająca od sprzedawcy usługi lub dobra materialne najczęściej w celu zaspokojenia potrzeb

 

NIERUCHOMOŚĆ Z PRAWEM DOŻYWOCIA pojęcie związane z „ustawą a`la Pawlak” to nieruchomość będąca przedmiotem umowy o rentę dożywotnią

 

NIEOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA KREDYTOBIORCY – to odpowiedzialność kredytobiorcy w całej rozciągłości, którą w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego poniesie nie dotrzymując z własnej winy warunków umowy dotyczących obowiązków beneficjenta

 

NOŚNIK ELEKTRONICZNY – na przykład zapis na płycie CD/ DVD utrwalający określone treści, możliwe do odtworzenia

 

NOŚNIK TRWAŁY – na przykład dokument papierowy, papier na którym zawarte są określone treści, możliwe do odtworzenia

 

 • Hasła O

 

OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY – czynności, które w ramach umowy musi spełnić osoba otrzymująca kredyt (kredytobiorca), by nie narazić się na konsekwencje związane z niedotrzymaniem warunków tej umowy

 

OBOWIĄZKI KREDYTODAWCY – czynności, które w ramach umowy zobowiązuje się spełnić udzielające kredytu w zamian za podpisanie umowy

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA – odpowiedzialność cywilnoprawna za powstałą szkodę (np. niedotrzymanie warunków umowy) z obowiązkiem jej naprawienia

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – możliwość rezygnacji na ściśle określonych warunkach, ale tylko kiedy przewiduje to sama umowa lub ustawa

 

ODWROTNY KREDYT HIPOTECZNY – inna nazwa odwróconego kredytu hipotecznego, popularnie zwanego „odwróconą hipoteką”

 

ODWRÓCONA HIPOTEKA – popularna nazwa odwróconego kredytu hipotecznego, bądź odwrotnego kredytu hipotecznego

 

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY (w Polsce) – gwarantowana ustawą (Dz.U. poz. 1585) usługa finansowa o charakterze kredytu, wypłacanego przez bank właścicielowi nieruchomości bez względu na wiek i cel, z odroczoną spłatą do dnia śmierci kredytobiorcy, gdzie zabezpieczeniem udzielanego kredytu będzie objęta umową nieruchomość; przy czym beneficjent do końca życia pozostanie jej właścicielem, a po rozliczeniu kosztów kredytu bank wypłaci pozostałą kwotę spadkobiercom

 

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI -moment w którym wniosek o ogłoszenie upadłości zostaje pozytywnie rozpatrzony przez sąd; takie ogłoszenie ma miejsce wówczas, gdy dłużnik (określona instytucja) jest niewypłacalny, nie realizuje wymagalnych zobowiązań

 

OPERAT SZACUNKOWY – dokument urzędowy, będący wynikiem wyceny nieruchomości (wszelkich działań z nią związanych), opinia wyłącznie pisemna, której autorem jest rzeczoznawca majątkowy

 

OŚWIADCZENIE WOLI – każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę do określonego działania mające skutki prawne

 

OTWARCIE SPADKU – wydarzenie prawne, moment w którym na spadkobiercę (lub spadkobierców) przechodzi zapisany przez spadkodawcę spadek

 

 • Hasła P

 

PEŁNOMOCNICTWO – udzielenie upoważnienia do określonych działań innej osobie, dokument mający moc prawną upoważniający do wykonania zawartych w nim czynności

 

PEŁNOMOCNIK – osoba trzecia wyznaczona przez mocodawcę do spełnienia określonych czynności

 

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – pobierana przez Urząd Skarbowy na mocy ustawy określona suma pieniędzy w związku z nabyciem spadku lub darowizny

 

POZIOM PRZEDKONTRAKTOWY – etap przed podpisaniem umowy

 

PRAWO WŁASNOŚCI – prawo właściciela do użytkowania i rozporządzania określoną rzeczą bez jakichkolwiek ograniczeń

 

PROWIZJA wynagrodzenie za pośredniczenie w transakcji, określane procentowo od jej wartości

 

PRZEDTERMINOWA SPŁATA KREDYTU – spłacenie kredytu przed ustalonym w umowie terminem

 

PRZENIESIENIE PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI – na mocy umowy, przeniesienie prawa do nieruchomości na przykład z jednej osoby na drugą, w momencie takiego przeniesienia zmienia się właściciel nieruchomości, mający pełne prawa do tej nieruchomości

 

PUIN – skrót od Prawo Upadłościowe i Naprawcze

 

 • Hasła R

 

RENTA DOŻYWOTNIA – oferowana przez spółki prywatne osobom starszym renta w zamian za prawo własności do lokalu, inaczej umowa dożywocia, oparta na prawie dożywocia w przepisach zawartych w Kodeksie Cywilnym, zwyczajowo tzw. dożywocie; prace nad regulacją ustawową w toku

 

ROSZCZENIE O PRZENIESIENIE PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI – w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego pozwala instytucji kredytującej na rozliczenie kredytu, podlega wpisowi do księgi wieczystej, którego podstawą jest potwierdzenie zawarcia umowy, wygasa z chwilą spłaty kredytu

 

RUCHOMOŚCI – zalicza się do nich wszystko, co nie stanowi nieruchomości

 

RYZYKO DŁUGOWIECZNOŚCI – ryzyko, jakie poniesie kredytodawca w przypadku udzielenia kredytu osobie, której długość życia przekroczy umowny limit, w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego może to spowodować, że wypłacona kwota kredytu przewyższy wartość nieruchomości na niej ustanowionego

 

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – osoba mająca specjalne prawo do określania szacunkowej wartości majątku (np. nieruchomości) na piśmie w formie operatu szacunkowego

 

 • Hasła S

 

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – obwarowanie instytucji kredytującej karą znacznego zmniejszenia kosztów kredytu za niedoinformowanie klienta, bądź podanie mu faktów nieprawdziwych, w kwestiach dotyczących tego kredytu

 

SPADKOBIERCA – osoba otrzymująca spadek w postaci praw i obowiązków zmarłego spadkodawcy, uprawniona do spadku

 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU – prawo właściciela lokalu spółdzielczego do rozporządzania tym prawem (np. możliwe jest ustanowienie hipoteki)  i do korzystania z lokalu, przy czym na niektóre czynności wymagana jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej

 

STOPA PROCENTOWA – określona ilość kapitału przysługująca udostępniającemu go innym, może być w przypadku kredytów indywidualnie ustalana przez banki w oparciu o stopy rynkowe (określane między innymi bankami)

 

SYNDYK – osoba z mocy prawa zarządzająca majątkiem postawionego w stan upadłości przedsiębiorstwa, dokonująca podziału funduszy między wierzycieli tego przedsiębiorcy

 

 • Hasła T

 

TAJEMNICA BANKOWA – informacje dotyczące czynności bankowych, także negocjacji, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim z mocy ustawy

 

TRANSZA – w przypadku kredytu, część należności (rata) wypłacana przez instytucję kredytującą

 

TYTUŁ WYKONAWCZY – klauzula sądowa bądź administracyjna uprawniająca do egzekwowania treści orzeczenia w ściśle określonym przez nią zakresie

 

 • Hasła U

 

UBEZPIECZENIE OD ZDARZEŃ LOSOWYCH – umowa zawarta z ubezpieczycielem na określoną kwotę, obejmująca pokrycie kosztów ewentualnych zdarzeń powstałych bez wpływu osoby ubezpieczonej z płaconych składek, np. związanych z warunkami atmosferycznymi, kradzieżą, wypadkami losowymi

 

UMOWA WSTĘPNA – pojęcie związane z propozycjami zawartymi w „ustawie a`la Pawlak”, umowa – projekt na rentę dożywotnią w zamian za nieruchomość z możliwością rezygnacji w ciągu 30 dni

 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – organ administracji rządowej, służący ochronie interesów konsumentów, przeciwdziała monopolowi

 

USTAWA A`LA PAWLAK – pojęcie stworzone przez M. Wielgo na określenie propozycji regulacji instytucji tzw. renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości i połączenia jej z Założeniami do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (Ministerstwa Finansów), zainicjowane przez Ministerstwo Gospodarki, kiedy szefem resortu był Waldemar Pawlak

 

 • Hasła W

 

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE – oddanie przez administratora np. Skarb Państwa do użytkowania na czas określony (najczęściej 99 lat) gruntu osobie prawnej lub fizycznej

 

WIERZYCIEL – osoba która ma prawo żądać od osoby zobowiązanej np. umową do spełnienia warunków tej umowy względem niej

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI osoba wymieniona w akcie własności jako właściciel nieruchomości, tym samym posiadająca prawo do nieruchomości

 

WPIS NA HIPOTEKĘ – wpis do ksiąg hipotecznych umożliwiający ustanowienie hipoteki, co wierzycielowi daje prawo dochodzenia swoich roszczeń w razie niedotrzymania warunków umowy

 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ występuje wówczas, gdy jedna rzecz jest własnością kilku podmiotów bez względu na to czy jest to własność ułamkowa, czy łączna

 

WYKONAWCA TESTAMENTU – osoba wyznaczona w testamencie przez spadkodawcę do realizacji jego zapisów i postanowień

 

WYMAGALNOŚĆ KREDYTU – kredyt staje się wymagalny, kiedy zaktualizuje się obowiązek jego spłacenia (w ściśle określonej umową dacie), w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego będzie to dzień śmierci kredytobiorcy

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY – rezygnacja z określonych w umowie zobowiązań według określonych w tej umowie warunków

 

 • Hasła Z

 

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE – obciążenie nieruchomości dłużnika prawem do wpisu do ksiąg hipotecznych, w razie niedotrzymania warunków umowy, działa nawet po zmianie właściciela nieruchomości

 

ZACHOWEK – roszczenie uprawnionych do dziedziczenia pominiętych przez spadkodawcę w testamencie, mają je zaspokoić spadkobiercy dziedziczący na mocy testamentu

 

ZASPOKOJENIE ROSZCZENIA – wywiązanie się z warunków umowy względem jednej lub drugiej strony

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – realna możliwość spłaty kredytu bankowi wraz z odsetkami przez kredytobiorcę w określonym terminie, bada się ją m.in. sprawdzając terminowość rozliczeń między kredytobiorcą a kredytodawcą

 


 

AKTUALNIE ZAMIESZCZONE HASŁA: • aktualna wartość rynkowa nieruchomości • aktuariusz • arkusz informacyjny • beneficjent • całkowita kwota kredytu • czynna wartość spadku • dane identyfikacyjne • doradca od odwróconego kredytu hipotecznego • dożywocie • dzień otwarcia spadku •  egzekucja sądowa • fundusz hipoteczny • historia kredytowa • instrumenty dłużne • instytucja finansująca • instytucja parabankowa  • kapitalizacja odsetek • komisja nadzoru finansowego • koszty stałe kredytu • kredyt hipoteczny • kredyt konsumencki • kredytobiorca • kredytodawca • kurator spadku • limit LtV • linia kredytowa • model kredytowy  • model sprzedażowy • nabywca • nieograniczona odpowiedzialność osobista kredytobiorcy • nieruchomość z prawem dożywocia • nośnik elektroniczny • nośnik trwały • obowiązki kredytobiorcy • obowiązki kredytodawcy • odpowiedzialność odszkodowawcza • odstąpienie od umowy • odwrotny kredyt hipoteczny • odwrócona hipoteka • odwrócony kredyt hipoteczny (w Polsce) • ogłoszenie upadłości • operat szacunkowy • oświadczenie woli • otwarcie spadku • pełnomocnictwo • pełnomocnik • podatek od spadków i darowizn • poziom przedkontraktowy • prawo własności • prowizja • przedterminowa spłata kredytu • przeniesienie prawa do nieruchomości • puin • renta dożywotnia  • roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości • ruchomości • ryzyko długowieczności • rzeczoznawca majątkowy • rejestr działalności regulowanej • sankcja kredytu darmowego • spadkobierca • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu • stopa procentowa • syndyk• tajemnica bankowa • transza • tytuł wykonawczy • ubezpieczenie od zdarzeń losowych • umowa wstępna • urząd ochrony konkurencji i konsumentów • ustawa a`la Pawlak • wieczyste użytkowanie • wierzyciel • właściciel nieruchomości • wpis na hipotekę • współwłasność • wykonawca testamentu • wymagalność kredytu • wypowiedzenie umowy • zabezpieczenie hipoteczne • zachowek • zaspokojenie roszczenia • zdolność kredytowa