Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.8

W ostatniej części cyklu omawiającego Założenia polskiej polityki senioralnej w latach 2014-2020 zajmiemy się kwestią najistotniejszą dla poczucia godności osób starszych, a mianowicie relacjami między pokoleniami w kontekście szerszym, które dla odwróconej hipoteki wbrew pozorom również mają ogromne znaczenie (bez analizy relacji rodzice-dzieci, dziadkowie-wnuki).

 

Odwrócony kredyt hipoteczny a relacje międzypokoleniowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z treścią w/w Założeń celem głównym polityki senioralnej w obszarze relacji międzypokoleniowych jest solidarność pokoleń jako norma w społeczeństwie, polityce społecznej, kulturze a także na rynku pracy. Z obserwacji bowiem wynika, że w Polsce osoby w starszym wieku są traktowane niestety bardzo różnie i potrzeba na odwrocona hipoteka relacje pokoleńtym polu wielu działań.

 

Konieczne wydają się być tu zatem działania na rzecz pozytywnego wizerunku osób starszych i ich roli w społeczeństwie.

 

Pozytywny wizerunek osób starszych zakłada spojrzenie na starość jako na naturalny etap życia człowieka.

 

Ważne jest również, aby przedstawiać osoby starsze jako grupę zróżnicowaną, twórczą, wnoszącą istotny wkład w życie społeczne i ekonomiczne, czego dowody widać na każdym kroku, choćby w postaci dziadków opiekujących się wnukami czy rękodzieła.

 

Tworzenie pozytywnego wizerunku osób starszych to proces długofalowy, który będzie wymaga zaangażowania i współpracy m.in.: mediów, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, szkół i uczelni, pracodawców.

 

Jeśli chodzi o formy, ogólnie założenia przyjmują, że powinny one obejmować:

 

  •  upowszechnianie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami, organizacjami pozarządowymi działającymi dla osób młodych i starszych,
  • wprowadzenie do systemu edukacji formalnej i nieformalnej zagadnień związanych ze starością, starzeniem się populacji oraz komunikacji i współpracy międzypokoleniowej,
  • otwieranie uczelni i szkół na współpracę z organizacjami seniorskimi,
  • wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej do tworzenia i rozwoju przyjaznych, łatwo dostępnych przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń dla osób młodych i starszych,
  • wypracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających współpracę różnych grup wiekowych,
  • współpracę organizacji pozarządowych, samorządów, dziennikarzy oraz przedsiębiorców w przygotowywaniu kampanii, programów, akcji promujących pozytywny wizerunek osób starszych,
  • wprowadzenie tematyki promowania współpracy pokoleń i pozytywnego wizerunku starości w mediach publicznych,
  • zmianę języka mówienia i pisania o starości oraz o osobach starszych.

 

Tu odwrócony kredyt hipoteczny podobnie jak w innych wcześniej omawianych obszarach, mógłby również odegrać rolę kluczową, ponieważ osoby starsze korzystające z odwróconej hipoteki mogłyby same (w rozumieniu niezależności finansowej) pracować na swój lepszy wizerunek społeczny, jako jednostki aktywne, ciekawe świata i życia, rozwijające swoje pasje i hobby pomimo ograniczeń.

 

Stąd po raz kolejny należy podkreślić, jak ważne jest wprowadzenie oferty odwróconej hipoteki na rynek polski i danie szansy na lepsze życie naszym seniorom i ich rodzinom. Oni wszyscy na to czekają.