Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Odwrócona hipoteka a polska polityka senioralna 2014-2020 cz.5

Ta część analizy długofalowej polityki senioralnej na najbliższe lata zostanie ponownie poświęcona problemom i wyzwaniom związanym z aktywizacją zawodową osób starszych w kontekście odwróconego kredytu hipotecznego, ale w nieco innym ujęciu.

Odwrócony kredyt hipoteczny a aktywność zawodowa osób 50+ i starszych – kolejny wymiar

 

odwrócona hipoteka a aktywność zawodowaW poprzedniej części podkreślaliśmy, że aktywność zawodowa człowieka jest bardzo ważną częścią jego egzystencji. Ma bowiem wpływ na społeczeństwo we wszystkich wymiarach życia.

 

Jak już mówiliśmy, dzięki aktywności zawodowej niezależnie od formy (fizycznej, intelektualnej) podejmowanych działań pracujący senior ma pieniądze na swoje utrzymanie, czuje się potrzebny i nie popada w depresję chociażby z powodu monotonii i bezczynności.

 

Ten ostatni aspekt wydaje się szczególnie istotny, ponieważ w dużym stopniu zapobiega różnorakim zaburzeniom psychofizycznym, charakterystycznym zwłaszcza dla tak zwanej późnej starości.

 

Kolejna kwestia związana z tematem to uświadomienie społeczeństwu i samym osobom starszym, że posiadają one duży potencjał, jeśli chodzi właśnie o aktywność zawodową zarówno lokalnie, jak i globalnie.

 

Twórcy Programu między innymi z tego względu podejmując temat szeroko pojętej aktywności zawodowej wyróżnili trzy główne poziomy, a mianowicie:

 

  • System edukacji i szkoleń jako przygotowanie do podjęcia zadań zawodowych – dostosowanych do możliwości seniorów przykładowo jeśli chodzi o przekaz, długość trwania, czy dostępność bazy lokalowej z naciskiem na rozpowszechnianie e-learningu dopasowanego tematycznie do potrzeb lokalnych firm, pracodawców,
  • Zarządzanie wiekiem oraz ergonomia pracy jako zachęta do pozostawania aktywnymi zawodowo seniorami – dopasowywanie zadań i warunków zatrudnienia do możliwości pracownika, elastyczny czas pracy, aktywizacja osób niepracujących, kreowanie pozytywnego wizerunku seniora pracownika w społeczeństwie i wśród współpracowników,
  • Instytucje rynku pracy jako skuteczne wsparcie zatrudnienia i utrzymania aktywności zawodowej pracowników starszych – miedzy innymi: doradztwo zawodowe, wspieranie przedsiębiorczości osób 50+, pośrednictwo i doradztwo pracy w tej grupie wiekowej, pomoc w aktywizacji zawodowej seniorom długotrwale bezrobotnym, tworzenie mechanizmów współpracy pracodawców i podmiotów szkoleniowych oferujących szkolenia pracownikom 50+.

 

Te wszystkie działania podobnie jak w innych omawianych wcześniej obszarach, wymagają sporych nakładów finansowych. Tu również odwrócona hipoteka mogłaby skutecznie pomóc.

 

Zwłaszcza, ze zgodnie z gwarancjami ustawowymi pieniądze odzyskane z nieruchomości, której senior pozostaje do śmierci właścicielem, może przeznaczyć na dowolny, wybrany przez siebie cel, bez konieczności jakiegokolwiek dokumentowania czy uzasadniania na co przeznaczy gotówkę.

 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że takie samostanowienie jest niezwykle istotne zwłaszcza dla seniorów, którzy chcą sami o sobie decydować i decydować o tym, co będą robić ‚jesienią życia’ by ją sobie urozmaicić.

Odwrócony kredyt hipoteczny a zdrowie aktywność zawodowa osób 50+ i starszych – podsumowanie

 

Celem długotrwałej polityki senioralnej na lata 2014-2010 w zakresie aktywizacji i aktywności zawodowej osób 50+ są więc przede wszystkim:

 

  • Tworzenie warunków pracy dopasowanych do starszych pracowników oraz skuteczne zarządzanie wiekiem,
  • Zwiększenie efektywności i skuteczności działań promujących zatrudnienie i aktywizowanie zawodowe osób starszych,
  • Działania na rzecz wzrostu zatrudnienia osób 50+ i starszych.

Nietrudno się domyślić, że odwrócony kredyt hipoteczny mógłby i tu przyczynić się do zaktywizowania osób starszych w kontekście podjęcia pracy zawodowej.

 

Zwłaszcza, że jak już podkreślaliśmy, osoby starsze często dopiero ‚na jesieni życia’ mają możliwość na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań (wymagających często sporych nakładów finansowych, co można by łatwo połączyć z pracą zarobkową na przykład związaną ze sprzedażą rękodzieła, ze zdobnictwem, majsterkowaniem, czy innymi formami działalności powiązanymi z hobby a cenionymi na rynku.