Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Gwarancje rządowe

Odwrócony kredyt hipoteczny jest instrumentem finansowym, którego podstawy reguluje specjalna odrębna ustawa (lex specialis) – Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Będzie on skonstruowany tak, by w jak największym stopniu zminimalizować ryzyko potencjalnych beneficjentów.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny – to gwarantuje ustawa

 

gwarancjePodstawowe gwaranty ustawodawcy koncentrują się przede wszystkim na ściśle określonych przez prawo zasadach udzielania kredytu odwróconej hipoteki polegających na:

– zapewnieniu im odpowiedniego zakresu informacji dostarczanych zarówno przed podpisaniem umowy (także w wersji elektronicznej) poprzez tzw Arkusz Informacyjny, jak też w samej umowie,

– umożliwienie odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, kar w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, po tym czasie w każdej chwili trwania umowy z koniecznością rozliczenia się z bankiem,

– zagwarantowanie prawa do przedterminowej bezpłatnej spłaty kredytu oraz

– ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę do ściśle określonych sytuacji – niedotrzymanie warunków umowy, bądź odstąpienia od umowy przez samego beneficjenta.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

Już w  założeniach do Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym projektodawca wyraźnie zaznaczył: Z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji, w szczególności mając na uwadze konsekwencje podjęcia przez osobę starszą decyzji o zawarciu takiej umowy, należy dążyć do zapewnienia klientowi uzyskania jak najszerszego zakresu informacji na temat warunków umowy, praw i obowiązków oraz wszystkich kosztów związanych z przystąpieniem i obsługą takiej umowy.

 

Z drugiej strony istotne jest, aby instytucje uprawnione do zawierania tego typu umów posiadały odpowiednie wyposażenie kapitałowe. Zakłada się zatem, że odwrócony kredyt hipoteczny będą oferować podmioty profesjonalne, przygotowane do udzielania kredytów, tj. banki oraz inne instytucje działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, podlegające nadzorowi finansowemu, które zagwarantują ciągłość realizacji świadczeń z tytułu umów odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Koncepcja ta pozostaje niezmieniona także w Ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym i  będzie przyświecać samej ustawie w praktyce, po wejściu jej w życie 15 grudnia 2014r.

 

Odwrócona hipoteka – na razie tylko banki

 

W celu zapewnienia jak najbezpieczniejszej usługi ustawodawca postanowił wyznaczyć przede wszystkim banki jako instytucje finansujące odwróconą hipotekę. Wziął on pod uwagę przede wszystkim fakt, iż to właśnie banki cieszą się największym zaufaniem społecznym w naszym kraju oraz że podlegają surowemu nadzorowi KNF. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości tej usługi finansowej nie będą oferować na przykład firmy ubezpieczeniowe, które również cieszą się ogólnospołecznym zaufaniem.

 

Rząd chce w ten sposób uchronić potencjalnych beneficjentów przed nieuczciwymi firmami prywatnymi oferującymi już dziś dożywotnie renty, często mylone z odwróconą hipoteką.