Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat odwróconej hipoteki

Kontakt

Odwrócona Hipoteka
Tel: +48 537-165-162

biuro@odwroconahipoteka.pl

Formularz

Rozporządzenie Ministra Finansów – Formularz informacyjny o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

Jakiś czas temu przedstawiliśmy Państwu najnowszy tekst Projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, dziś zachęcamy do zapoznania się ze wzorem formularza informacyjnego, który ma obowiązywać przy ofercie odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z treścią w/w regulacji dotyczącej odwróconej hipoteki.

 

 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA FINANSÓW ¹)

 

z dnia ………………….. 2014 r.

w sprawie wzoru formularza informacyjnego zawierającego informacje

o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia ………………… 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. póz …. ) zarządza się, co następuje:

 

§ l. Określa się wzór formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego, przekazywanego kredytobiorcy przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481 ).

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ……………. 2014 r.

FORMULARZ INFORMACYJNY ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O OFERCIE ODWRÓCONEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

 

1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące banku:

 

Kredytodawca

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Nr faksu

Adres strony internetowej

W odpowiednich przypadkach pośrednik kredytowy

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Nr faksu

Adres strony internetowej

[Dane identyfikacyjne]

[Adres oddziału/punktu, z którego ma korzystać kredytobiorca]

 

 

 

 

[Dane identyfikacyjne]

 

[Adres oddziału/punktu, z którego ma korzystać kredytobiorca]

 

 

2. Opis głównych cech kredytu

 

Rodzaj kredytu

 

Kwota odwróconego kredytu hipotecznego

 

Sposób ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego oraz stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości

 

Sposób ustalenia kwoty kredytu hipotecznego Okres, w którym bank będzie udostępniać kredytobiorcy środki pieniężne
Okres udostępniania środków

(W przypadku wypłat okresowych)

 

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma kredytobiorca środki pieniężne oraz jaka będzie kwota udostępnianych środków.

 

Termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego

Sposób zabezpieczenia wierzytelności banku

Informacja, że zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka ustanowiona na jednej lub kilku nieruchomościach lub prawach do nieruchomości.

 

Informacja o kosztach wyceny nieruchomości oraz monitorowania wartości nieruchomości Która ze stron ponosi koszty wyceny nieruchomości

(w tym wartości nieruchomości częstotliwości sposób monitorowania wartości nieruchomości),  jeżeli wystąpi.

 

Roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości na bank Informacja, że bankowi przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa do nieruchomości na bank, jeżeli kredytobiorca nie dokona spłaty kredytu w okolicznościach określonych w ustawie lub spadkobiercy nie dokonają spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy.

 

 

 

3. Koszty kredytu

 

Wysokość oprocentowania kredytu

(wg stanu na dzień sporządzenia formularza informacyjnego), zasady jego naliczania

(w tym kapitalizacji) i warunki jego zmiany

– Wysokość oprocentowania kredytu.

– Sposób ustalania wysokości oprocentowania kredytu.

– Czy odsetki podlegają kapitalizacji oraz zasady i częstotliwość kapitalizacji odsetek.

– Warunki zmiany stopy oprocentowania kredytu z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu.

– Wysokość marzy/ prowizji.

 

Koszty jednorazowe

 

Należy podać informacje o kosztach jednorazowych, które ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w szczególności koszty administracyjne związane z zawarciem i zmiana umowy kredytu, koszty ustanowienia zabezpieczenia, koszty wyceny nieruchomości, itp. Jeżeli koszt jest znany bankowi należy podać jego wysokość. W innej sytuacji należy poinformować o konieczności poniesienia przez kredytobiorcę takiego kosztu.

 

Pozostałe koszty

 

Należy podać informacje o wszystkich kosztach związanych z umowa kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Jeżeli koszt nie jest znany bankowi należy poinformować o konieczności jego poniesienia, w szczególności:

-obowiązek zawarcia posiadania umowy ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych;

– koszt monitorowania stanu nieruchomości przez bank, o ile taki występuje oraz sposób ich rozliczenia;

– koszty wykonywania przez bank ewentualnego pełnomocnictwa do realizacji w imieniu kredytobiorcy obowiązków względem nieruchomości oraz proponowane sposoby ich rozliczania.

 

Całkowita kwota do zapłaty

 

Należy podać informacje o wszelkich kosztach, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o odwrócony kredyt hipoteczny, w szczególności:

– odsetki, opłaty , podatki, prowizje i marze, jeżeli są znane bankowi oraz

– opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego;

– koszty usług dodatkowych, jeżeli ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego;

z wyjątkiem kosztów notarialnych ponoszonych przez kredytobiorcę.

 

Warunki, na jakich koszty związane z umowa o kredyt mogą ulegać zmianie

 

Należy podać informacje o wszystkich kosztach, takich jak np. możliwości podwyższenia marzy kredytu do czasu dokonania prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

 

 

 

 

4. Pozostałe informacje

 

Szczególne obowiązki kredytobiorcy – Informacja o obowiązkach kredytobiorcy związanych z nieruchomością (obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym, obowiązek uiszczania podatków opłat w terminie).

– Informacja o konsekwencjach niezrealizowania wymienionych obowiązków przez kredytobiorcę.

– Informacja, czy umowa będzie wymagała zobowiązania się kredytobiorcy do ograniczonego rozporządzania prawem do nieruchomości oraz inne informacje o konsekwencjach niedotrzymania tego zobowiązania.

– Inne obowiązki kredytobiorcy, niewymienione powyżej.

 

Przedterminowa spłata

 

Należy podać informacje o warunkach przedterminowej spłaty (np. w całości lub w części i w jakim momencie, czy wcześniejsza spłata kredytu udostępnianego w postaci wypłat okresowych powoduje wstrzymanie wypłat).

 

Odstąpienie od umowy

 

– Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy.

– Sposób odstąpienia od umowy.

– Termin do odstąpienia.

– Warunki i sposób zwrotu udostępnionych środków w przypadku odstąpienia od umowy.

 

Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę

 

– Kredytobiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy.

– Termin wypowiedzenia.

– Warunki i sposób spłaty kredytu w przypadku wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie umowy przez bank

 

– Należy podać, w jakich sytuacjach bank ma prawo do wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego

– Termin wymagalności kredytu.

– Sposób postepowania w przypadku niedokonania przez kredytobiorcę zwrotu kredytu wskutek wypowiedzenia.

 

 

Informacje końcowe

 

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

 

Inne informacje Informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego

 

Data sporządzenia formularza informacyjnego  oraz termin jego obowiązywania

 

 

Źródło RCL